Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Muutoshistoria

9.7.2018 – Yhteyshenkilön sähköpostiosoite päivitetty

5.10.2022 – Muutettu puhelin ja osoite

Rekisterinpitäjä

HT-Kiinteistöpalvelu Oy
Y-tunnus: 2304187-6
osoite: Vartiokyläntie 1, 00950 Helsinki
p. 010 340 9700  (puhelun hinta on 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min)
sähköposti: info@htkiinteistopalvelu.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Leena Hotti
p. 010 340 9703 (puhelun hinta on 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min)
sähköposti: leena.hotti@htkiinteistopalvelu.fi

Henkilörekisterin nimi

asiakasrekisteri, asukasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

 • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
 • Elintärkeiden etujen suojaaminen

Henkilötietojen rekisteröinti perustuu toimeksiantovelvoitteiden hoitamiseen, kuten esim. ovien
avaukset asukkaille tai viranomaisille. Laskutusta varten säilytetään laskutusohjelmassa asiakastiedot
aktiivisena 6 vuotta viimeisestä laskusta, jonka jälkeen ko. asiakas passivoidaan.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on varmistaa henkilöllisyys esimerkiksi edellämainituissa
tapauksissa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asukastiedot saadaan seuraavin tavoin

 • Alma Talent Oy Tietopalvelut
 • Asukkaalta itseltään hänen ilmoittaessaan muutostaan HT-Kiinteistöpalvelu.fi- sivujen kautta, puhelimella tai sähköpostilla info@htkiinteistopalvelu.fi:n kautta
 • Isännöitsijältä

Käsiteltävät henkilötiedot

Asukastiedot:

 • nimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • osoite
 • syntymäaika
 • muuttopäivä

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja
Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen
perusteella.

Henkilötietojen suojaus

Tietoja säilytetään salasanoilla ja palomuureilla suojatuissa tietojärjestelmissä.

Tietojen säilytysaika

Asukkaiden tiedot säilytetään niin kauan kuin ovat asukkaina. Kun tieto muutosta saadaan, niin
asukastiedot päivitetään näiltä osin.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos
käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla
tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai
b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva
tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot,
että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään joko sähköpostitse
leena.hotti@htkiinteistopalvelu.fi tai postitse osoitteeseen Vartiokyläntie 1, 00950 Helsinki.

Tämä tietosuojaseloste on ladattavissa myös tiedostona

Tietosuojaseloste 27.2.2019

Muutokset tietosuojaselosteeseen

27.2.2019 – Lisätty sähköpostiosoite sekä puhelinnumero lisättyihin tietoihin.

5.10.2022 – Muutettu puhelin ja osoite